Polityka prywatności

Klauzula prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOGUŚ Gabinet logopedyczno-terapeutyczny Agnieszka Pożarowszczyk ul. Słowackiego 21, 21-100 Lubartów , tel. 501 548 274 , 531 988 008           e-mail:pozarowszczykaga@wp.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania wybranej usługi , usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie i procesu organizacji pracy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem 
  5. art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub w kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1 art. 9. 
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych (imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dodatkowe informacja mogące mieć wpływ na realizację umowy) może uniemożliwić realizację usługi.  
  2. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych w zakresie wykonania wybranej usługi będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej i informatycznej.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej.
  1. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi oraz po jej zakończeniu przez 1 rok  lub do momentu cofnięcia zgody. Zgodę można wycofać osobiście w gabinecie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pozarowszczykaga@wp.pl
  2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
Facebook image